Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Nowym Dworze Gdańskim

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu - Aktywność społeczno-zawodowa mieszkańców źródłem rozwoju Gminy Nowy Dwór Gdański (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013: Priorytet VII, Działanie 7.1,Poddziałanie 7.1.1) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.04.2014 godzina 11:00, miejsce: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Konopnickie 19, 82-100 Nowy Dwór Gdański..

Numer ogłoszenia w BZP: 127502 - 2014; data zamieszczenia: 14.04.2014