Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Nowym Dworze Gdańskim

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu - Aktywność społeczno-zawodowa mieszkańców źródłem rozwoju Gminy Nowy Dwór Gdański (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013: Priorytet VII, Działanie 7.1,Poddziałanie 7.1.1) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

treść ogłoszenia (PDF)

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 177600 - 2011; data zamieszczenia: 29.06.2011

W dniu 30 czerwca 2011 roku o godz. 16.22 dokonano zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia polegającej na sprostowaniu "oczywistej omyłki pisarskiej":

  • na stronie 1 zmieniono Nr sprawy z "FFS-23/2011" na "EFS-23/2011".

 

W dniu 1 lipca 2011 roku o godz. 17.22 dokonano zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia polegającej na sprostowaniu "oczywistej omyłki pisarskiej":

  • na stronie 4 w dziale III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w V CZĘŚCI ZAMÓWIENIA dokonano zmiany nazwy jednego ze szkoleń:
    z "zorganizowanie i przeprowadzenie kursu "ZBROJARZ" na "zorganizowanie i przeprowadzenie kursu "BETONIARZ"
  • na stronie 5 w dziale III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w V CZĘŚCI ZAMÓWIENIA w pozycji "zorganizowanie i przeprowadzenie kursu "WOZKI JEZDNE Z NAPĘDEM SILNIKOWYM" dokonano zmiany liczby uczestników szkolenia:
    z "od 2 do 4 osób" na "od 2 do 5 osób"

 

Numer ogłoszenia: 188184 - 2011; data zamieszczenia: 07.07.2011
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 177600 - 2011 data 29.06.2011 r.

 

Numer ogłoszenia: 200164 - 2011; data zamieszczenia: 14.07.2011
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 177600 - 2011 data 29.06.2011 r.