Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Nowym Dworze Gdańskim

Zmianą ustawy z dnia 10 czerwca 2010 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych ustaw (Dz. U. Nr  125, poz. 842) wprowadzony został obowiązek utworzenia w każdej gminie zespołu interdyscyplinarnego w celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zespół interdyscyplinarny stanowi element gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i jest metodą pracy w tym obszarze, opartą na systemowej współpracy lokalnych instytucji, podmiotów i służb oraz na wielopłaszczyznowym podejściemproblemu przemocy.
Celem działania Zespołu jest skoordynowanie wszelkich działań instytucji i organów zaangażowanych w niesienie pomocy osobom krzywdzonym. Szybkie i skuteczne podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa oraz zatrzymania przemocy w rodzinie, a także planowanie i realizacja działań pomocowych.

Dnia 21 lutego 2011 Zarządzeniem Burmistrza Nr 43/2011 został powołany Zespół Interdyscyplinarny działający przy Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gd. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, służby zdrowia, organizacji pozarządowych oraz kuratorzy sądowi. Szczegółowy skład zespołu lub grupy roboczej zależy od problemu występującego w danej rodzinie.
Miejscem spotkań  Zespołu Interdyscyplinarnego jest biuro Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gd. Zespół Interdyscyplinarny to grupa osób, które łączy wspólny cel - rozwiązywanie problemu przemocy w konkretnych rodzinach.

Jeśli w Twoim otoczeniu znajduje się rodzina lub osoba, której sytuacja życiowa Ciebie zaniepokoiła lub uważasz, że członkowie tej rodziny lub osoba potrzebują pomocy, zgłoś się do Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym dworze Gd bądź do jednego z członków Zespołu Interdyscyplinarnego w celu zweryfikowania zaistniałego problemu rodziny.
Zgłoszenia kierowane do Zespołu Interdyscyplinarnego przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim mogą być anonimowe.
Każda docierająca do nas informacja będzie sprawdzona.

 

Zespół Interdyscyplinarny przy
Miejsko -Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Zalewo Nowym Dworze Gd.
ul. M. Konopnickiej 19

tel. 55 247 21 72