Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Nowym Dworze Gdańskim

Wszczęcie sprawy - jest to zgłoszenie potrzeby skorzystania z pomocy.

Można to zrobić poprzez osobiste zgłoszenie się do naszego ośrodka, gdzie pracownik społeczny sporządzi na miejscu protokół z wnioskowaną pomocą. Podanie o pomoc można również wysłać pocztą lub złożyć w sekretariacie naszego ośrodka.

Czasami sprawa zostaje wszczęta "z urzędu" - ma to miejsce na podstawie rozeznania pracownika społecznego lub zgłoszenia od innych osób lub organizacji społecznych.

Sporządzenie wywiadu środowiskowego.

Wywiad środowiskowy jest podstawą do wydania decyzji. Przeprowadza go pracownik społeczny w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc, w terminie do 14 dni od wszczęcia postępowania.

Celem przeprowadzenia wywiadu środowiskowego jest ustalenie sytuacji rodzinnej, bytowej, dochodowej, zawodowej i zdrowotnej. Osoba ubiegająca się o pomoc zobowiązana jest do zgromadzenia dokumentów potwierdzających w/w sytuacje. Dokumenty te można dołączyć do podania o pomoc lub przedłożyć pracownikowi społecznemu w trakcie przeprowadzania przez niego wywiadu środowiskowego.

Wywiad środowiskowy kończy się ustaleniem planu pomocy dla osoby lub rodziny zgłaszającej się o pomoc.

Rozpatrzenie podania oraz wydanie decyzji.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej rozpatruje złożone podania w oparciu o sporządzony przez pracownika społecznego wywiad środowiskowy oraz dołączone dokumenty. Decyzja wydawana jest zawsze w formie pisemnej.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o pomoc nie zgadza się z treścią decyzji, może złożyć odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Odwołanie takie należy złożyć w sekretariacie naszego ośrodka w terminie do 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Realizacja świadczenia.

Świadczenia finansowe są wypłacane w kasie naszego ośrodka lub przekazywane na konto bankowe wskazane przez osobę ubiegającą się o pomoc.

O szczegółach realizacji świadczeń niefinansowych osoby ubiegające się są informowane w decyzji.

Do kogo należy się zwrócić w sprawach z zakresu pomocy społecznej z terenu naszej gminy ?

Gmina Nowy Dwór Gdański została podzielona na 9 rejonów.

Rejon składa się z kilku miejscowości wiejskich i kilku ulic miasta Nowy Dwór Gdański.

W każdym rejonie opiekuńczym pracuje jeden pracownik socjalny.

Pracownik socjalny rozpatruje sprawy związane z udzielaniem pomocy społecznej mieszkańców zamieszkałych w danym rejonie.