Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Nowym Dworze Gdańskim

O pomoc mogą ubiegać się osoby posiadające obywatelstwo polskie, mające miejsce zamieszkania i przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania i przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jeśli posiadają zezwolenie na osiedlenie się, zgodę na pobyt tolerowany lub status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom borykającym się z problemami:

 • ubóstwa
 • sieroctwa
 • bezdomności
 • bezrobocia
 • niepełnosprawności
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby
 • przemocy w rodzinie
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
 • braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze
 • trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
 • alkoholizmu lub narkomanii
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Dla uzyskania większości świadczeń z pomocy społecznej, szczególnie finansowych, niezbędne jest również spełnienie przez osoby lub rodziny kryterium dochodowego.
Oznacza to, że:

 • dochód osoby samotnie gospodarującej nie może przekraczyć kwoty 477,00
 • dochód osoby w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 351,00 w przeliczeniu na osobę
 • dochód rodziny nie może przekroczyć kwoty, będącej iloczynem liczby członków rodziny i kwoty 351,00

Począwszy od 1 października 2012 r. kryteria dochodowe wynoszą:

 • dla osoby samotnie gospodarującej - 542,00 zł
 • dla osoby w rodzinie - 456,00 zł

Osobom lub rodzinom, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej może być przyznana pomoc niezależnie od dochodu.


Jak możemy pomóc ?

Pomoc, jaką możemy zaoferować, to w szczególności realizacja i wypłacanie świadczeń przewidzianych w ustawie oraz szeroko rozumiana praca socjalna.

Staramy się na bieżąco analizować i oceniać zjawiska rodzące zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz rozwijać nowe formy pomocy społecznej i samopomocy w ramach nowo zidentyfikowanych potrzeb.

Pomoc finansowa, jaką możemy wspomóc, to w szczególności:

zasiłek stały
przysługuje osobie pełnoletniej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności
zasiłek okresowy
przyznawany na dłuższy okres, ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność lub bezrobocie
zasiłek celowy
przyznawany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.
specjalny zasiłek celowy
może być przyznany w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe

Oprócz powyższych zasiłków, osobom i rodzinom jesteśmy w stanie zaoferować pomoc niefinansową poprzez:

przyznanie gorącego posiłku w kuchni naszego ośrodka
dla osób, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić (dla dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkole pomoc ta jest realizowana w formie zakupu posiłków)
udzielenie schronienia
co następuje poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych
dostarczenie niezbędnego ubrania
bielizny, odzieży i obuwia odpowiednich do indywidualnych potrzeb osoby oraz pory roku
świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
świadczonych w miejscu zamieszkania osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga tej formy pomocy (Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.)
kierowanie do domów pomocy społecznej
oraz ponoszenie częściowej lub całkowitej odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu